Alibaba ร่วมมือ Touch ‘n Go เตรียมเปิดให้บริการ Alipay ในมาเลเซีย

Touch ‘n Go เป็นผู้ให้บริการท้องถิ่นในมาเลเซีย มีผู้ใช้บัตรอยู่แล้วถึง 10 ล้านใบ แต่ทั่วไปจะนิยมใช้สำหรับจ่ายค่าทางด่วนและค่าที่จอดรถเป็นหลักมากกว่า และมีร้านค้าที่รองรับอยู่บ้าง เมื่อ Alibaba ร่วมมือ Touch ‘n Go เปิดให้บริการ Alipay หรือบริการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในมาเลเซีย จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจ่ายร้านค้าและสินค้าอีคอมเมิร์ชได้ง่ายขึ้น เชื่อว่าหลายคนก็คงหวังว่าจะมาเปิดบริการในไทยบ้าง