Amazon Home Services จะมีทีมงานดูแลบ้านเป็นพนักงานของบริษัทเองเลย

Amazon Home Services ที่ Amazon เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2015 ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจาก Amazon เป็นแค่ศูนย์กลางในการค้นหาและจ้างคนมาดูแลบ้านให้ลูกค้า เท่านั้น แต่ตอนนี้ Amazon ต้องการให้บริการ Amazon Home Services ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงได้จ้างทีมงานดูแลบ้านเป็นพนักงานของบริษัทเอง ไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวกลางจับคู่ผู้ว่าจ้างและคนทำงานให้เช่นเดิมแล้ว ดังนั้นต่อไปนี้บริการทำความสะอาดบ้าน Amazon จะเป็นผู้ดูแลควบคุมมาตรฐานเอง