Apple เผยลงทุนในบริษัท Corning เพื่อการวิจัยและพัฒนากระจกนิรภัย

บริษัท Apple ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท Corning Incorporated ผ่านโครงการกองทุน Advanced Manufacturing Fund ที่ทาง Apple จัดตั้งขึ้น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัท Corning Incorporated เป็นบริษัททางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกระจกนิรภัยที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในชื่อว่า Gorilla Glass

โดยโครงการนี้ Apple กล่าวว่า เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับกระจกนิรภัย และจะนำเอามาใช้ใน Production ของทาง Apple เองอีกด้วย เพื่อให้กระจกนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามกาลสมัย จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Apple เองก็ใช้งานกระจกนิรภัยของทาง Corning มาตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกสุดแล้ว