Google ออกอัพเดต Pixel เพิ่มฟีเจอร์ใหม่

แจ้งให้ทราบสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน Pixel เนื่องจาก Google ได้ออกอัพเดตใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจ 2 ตัวด้วยกันคือ

  • double tap – แตะนิ้วสองครั้งลงบนหน้าจอ เพื่อดูการแจ้งเตือน
  • raise to wake – ยกมือถือขึ้นแล้วหน้าจอจะติดอัตโนมัติ

ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้อัพเดตแล้ว สามารถเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้ที่ การตั้งค่าทั่วไป ไปที่ส่วน Moves แล้วจะเจอเมนู Double-tap to check phone และ Lift to check phone ทำการเปิดใช้งาน เป็นอันเสร็จสิ้น