Uber ในประเทศเวียดนาม สามารถจ่ายค่าบริการผ่านทาง MoMoได้แล้ว

Uber ในประเทศเวียดนามร่วมมือกับบริษัทรับชำระค่าใช้จ่าย Mono เป็นที่เรียบร้อย มีผลทำให้ผู้ใช้งานที่เลือกใช้บริการชำระสินค้าและบริการผ่านทาง MoMo สามารถจ่ายค่าโดยสารรถของทาง Uber ได้ผ่านตัวแอพ Uber เองเลย เรียกได้ว่าเป็นความสะดวกในการใช้งาน และจะทำให้ทั้ง 2 บริษัทมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างมากในประเทศที่กำลังพัฒนา