WhatsApp ให้เลือกตั้งค่ากลุ่มให้มีเพียงแอดมินที่ส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มได้

WhatsApp เพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับห้อองกลุ่ม โดยให้ผู้ดูแลสามารถเลือกตั้งค่าให้มีเพียงแอดมินเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มได้ สามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานได้ที่ Group Info เลือก Group Settings -> Send Messages และเลือก Only Admins เปิดใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก

สำหรับการตั้งค่าของกลุ่มแบบนี้ น่าจะเหมาะกับกลุ่มที่เอาไว้แจ้งข่าวสารให้รับทราบเท่านั้น ไม่ใช่กลุ่มที่ต้องมีการพูดคุยกัน ซึ่งก็สามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย